Statika stavieb

Statickým a dynamickým výpočtom nosnej konštrukcie sa preukazuje jej mechanická odolnosť a stabilita. Táto časť projektu statiky, nazývaná "statický posudok stavby" je súčasťou projektovej dokumentácie na stavebné povolenie.

Statický posudok obsahuje:
Podrobnú technickú správu s popisom zakladania, vodorovných a zvislých nosných prvkov, krovu, uvažovaných zaťažení, spôsobu výpočtu, použitých materiálov, podkladov a pokynov pre realizáciu.
Pôdorysy jednotlivých podlaží, spravidla v mierke 1:100 s vyznačením polohy a označenia hlavných nosných prvkov.

V statickom výpočte nosnej konštrukcie je spočítané prenášané zaťaženie a namáhanie prvku. Následne je pre oceľové a drevené prvky navrhnutý potrebný prierez a prvok je posúdený.

Pri zložitejších plošných a priestorových konštrukciách je vykreslená ich statická schéma
Pre železobetónové dosky je vytlačený priebeh ohybových momentov v smere x a v smere y, s vyznačením potrebnej sily vo výstuži v jednotlivých častiach dosky pri spodnom a pri hornom povrchu dosky.
V cene statického posudku sú započítané náklady za dodanie štyroch čiernobielych kópií. Za ďalšie kópie fakturujeme náklady na kopírovanie a zviazanie.
UPOZORNENIE: Statický posudok je podklad pre vydanie stavebného povolenia, nie je ale dostatočným podkladom pre realizáciu stavby